Arnavutköy Patent, başvuru, kayıt, araştırma ve inceleme raporu, yayın, itirazlar ve patent belgesi dahil patent nereden ve nasıl alınır konusu anlatılmaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir Türkiye’ de patent Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) vermektedir. Patent süreçlerindeki araştırma ve inceleme raporlarının TÜRKPATENT’ den istenildiği gibi başka ülke patent ofislerinden de araştırma ve inceleme rapor talebi yapılabilir.

Arnavutköy Patent Yurtdışı Patent başvuruları için Yurtdışı Patent Tescil başlıklı yazımızı incelemesini öneriyoruz.


Ancak TÜRKPATENT yapılan araştırma ve inceleme raporları diğer ülke ofislerinden oldukça uygun olduğundan her iki raporundan TÜRKPATENT’ den istenmesini öneriyoruz. Dahası şu anda buluşların desteklenmesi ve daha çok buluşun patent başvurusunu teşvik etmek amacıyla araştırma ve inceleme ücretleri oldukça uygun durumdadır.

Araştırma ve incelme ücretleri dahil tüm resmi ücret ve danışmanlık ücretlerini Patent Ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Patenti nasıl alınır ve patent süreçleri dahil Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde yapılacak başvuru ve patent belgesi alma aşamaları ayrıntılı olarak aşağıda anlatılmaktadır.

Arnavutköy Patent ‘ in detaylı açıkladığı  Patent Başvurusu Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.


Yukarıdaki maddeler halinde yazılı başvuru unsurlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır:

 

PATENT BAŞVURU | ARNAVUTKÖY PATENT

 

patent başvuru-arnavutköy patent
patent başvuru-arnavutköy patent

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Uygulama Yönetmenliğine uygun tarifname, istemler ve varsa teknik resimlerin olduğu usulüne uygun patent başvuru formu ile TÜRKPATENT‘ e başvuru yapılır.  TÜRKPATENT başvuru aldıktan sonra öncelikle şekli inceleme yapmaktadır.

Şeklî İnceleme

Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent ve Marka Kurumu’ nda düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.

Ardından, başvurular şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) incelenir. Şekli inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur:

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise patent başvurusu işlemleri durdurulur:

 Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümleri uyarınca buluş niteliğinde olmaması,
Hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle patentle korunabilir bir buluş olmaması,
Başvuru konusu buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması.

İşlem durdurma karar gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu’ na  sunar. Başvuru sahibi anılan süre içinde itirazda bulunmazsa veya itiraz TÜRKPATENT tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir. İşlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse şekli inceleme işlemi yapılır.

Şekli incelemede eksiklikler tespit edilirse başvuru sahibine eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde düzeltilmezse veya düzeltme Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir.

Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içerisinde düzeltilirse şekli uygunluk bildirimi yapılır.

Başvuruda yapılan değişiklikler ile başvurunun ilk kapsamının aşıldığı tespit edilirse başvuru tarihi, değişikliklerin TÜRKPATENT verildiği tarih olarak değiştirilir.

Şekli uygunluk bildirimi yazısında;

Başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma talebinde bulunulması ve araştırma ücretinin araştırma talebinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerektiği,


Araştırma raporunun TÜRKPATENT tarafından düzenlenip düzenlenmeyeceği (araştırma raporu Türk Patent tarafından düzenlenen başvuruların inceleme raporları da Türk Patent tarafından düzenlenmektedir),

Yıllık ücret ödemelerinin her yıl vadesinde veya vadeyi takip eden 6 ay içinde yapılması gerektiği, konuları yer alır.

 

PATENT ARAŞTIRMA RAPORU | ARNAVUTKÖY PATENT

 

patent araştırma raporu düzenleme -Arnavutköy Patent

patent araştırma raporu düzenleme -Arnavutköy Patent


patent araştırma raporu-arnavutköy patent

Öncelikle başvuru konusu buluş için patent araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Bazen (nadiren) şekli uygunluk bildirimi aşamasında 15 aylık süre dolmuş olabilmektedir. Bu tür durumlarda, başvuru sahibine araştırma talebi yapması için (şekli uygunluk bildiriminden itibaren) 1 ay süre verilir.

Yukarıda bahsedilen süreler içinde araştırma talebi yapılmadığı takdirde, başvuru geri alınmış sayılır.

Başvuru sahibi talep yaparken araştırma raporu düzenleyecek patent ofisini seçmek zorundadır. Araştırma raporu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından ya da TÜRKPATENT  adına rapor düzenleyen anlaşmalı ofisler tarafından düzenlenmektedir. Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TÜRKPATENT tarafından düzenleneceği bildirilmişse ilgili formda sadece TÜRKPATENT ‘ nun seçilmesi gerekmektedir.

Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TÜRKPATENT bünyesinde düzenlenmeyeceğinin bildirilmesi durumunda ise araştırma ofisi olarak TÜRKPATENT anlaşmalı ofislerinden (Avusturya, Rusya, İsveç, Danimarka ve Avrupa Patent Ofisi) biri seçilebilir. Bu durumda; tarifname, istemler, özet ve resimlerin (ilgili ofisin kabul ettiği İngilizce, Almanca ya da Fransızca dilindeki) çevirisinin de TÜRKPATENT’ e verilmesi gerekmektedir.

Çevirilerin yeminli tercüman tarafından yapılması zorunluluğu yoktur. Araştırma talebi ile birlikte ilgili ücretlerin ödenmemiş olması durumunda araştırma talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ücretin ödendiğini gösteren belge ile birlikte Türk Patent’ e gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış kabul edilir.

Başvuru sahibinin çevirileri sunmadan araştırma talebinde bulunması durumunda çevirilerin araştırma talep tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu’ na gönderilmesi gerekmektedir.

ARAŞTIRMA RAPORU

Araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir.

Raporda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş bazı kodlarla (X, Y, A vb.) ifade edilir. Bu kodlar ve açıklamaları aşağıdadır:

X: Buluşun tüm ana özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun yeni ya da buluş basamağına sahip olmadığını tek başına gösteren doküman

Y: Başka bir veya birden çok dokümanla birlikte ele alınınca buluşun tüm özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun buluş basamağına sahip olmadığını gösteren doküman

A: Buluşla ilgili tekniğin bilinen durumu hakkında genel bilgi veren, buluşla doğrudan ilgili olmayan, yani buluşun patent almasına mani olmayan doküman

P: Buluşun başvuru tarihinden önce ve rüçhanından sonra yayınlanmış doküman

E: Buluştan önceki bir tarihli, ancak buluştan sonra yayınlanmış doküman

O: Sözlü açıklama, kullanım, sergi (teşhir) ya da başka yollarla yapılan açıklamalar

T: Buluşun başvuru tarihinden veya rüçhanından sonra yayınlanmış, buluşun dayandığı teori/prensibi hakkında bilgi veren ve buluşla çelişmeyen doküman

L: Başka bir nedenle kullanılan doküman

Düzenlenen araştırma raporu, ilgili dokümanlarla birlikte TÜRKPATENT tarafından başvuru sahibine bildirilir.

 

PATENT YAYIN KARARI | ARNAVUTKÖY PATENT

 

patent yayın kararı-arnavutköy patent
patent yayın kararı-arnavutköy patent

Tüm yayımlar Kurumun Resmi Patent Bülteninde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır.

Başvuru yayımı, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.

Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, patent başvurusu yapılırken doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir. Erken yayım talebi yapılması durumunda başvuru, şekli uygunluk yazısından sonra yayımlanır.

Başvuru yayımından sonra düzenlenen araştırma raporunun yayımı başvuru yayımından ayrı
olarak yapılır. Söz konusu yayımların yapılması tarihine kadar Başvuru Yayımı yapılmadıysa
araştırma raporu başvuru yayımı ile bir arada yapılır.

Yayımlanmış bir başvurunun tarifname takımında değişiklik yapılması durumunda söz konusu
değişiklik bültende ilan edilir.

 

PATENT YAYINA İTİRAZ | ARNAVUTKÖY PATENT

 

patent yayına itiraz-arnavutköy patent
patent yayına itiraz-arnavutköy patent

Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler.

Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’ na yapılır.

Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır.

İtiraz edilen başvurunun araştırma raporu, Türk Patent adına yabancı bir ofis tarafından düzenlendiyse, itiraz ve eklerinin (araştırma raporunun düzenlendiği dildeki) çevirisi de itirazla birlikte TÜRKPATENT’ e  gönderilmelidir.

TÜRKPATENT’ e yapılan itiraz ve ekleri beklemeden başvuru sahibine bildirir.

Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ile eklerini inceler ve süresi  içinde itiraza karşı görüşlerini Türk Patent’ e bildirir.

Yabancı inceleme ofisi seçildiyse karşı görüşün, inceleme raporu düzenleyecek ofisin kabul ettiği dildeki çevirisinin de aynı formun ekinde Türk Patent’ e gönderilmektedir.

Başvuru sahibi yasal süreler içinde karşı görüş bildirmezse inceleme raporu üçüncü kişinin itirazları ışığında düzenlenir.

Ayrıca başvuru sahibi, itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapmak isterse değişen sayfaları anılan formun ekinde TÜRKPATENT’ e gönderir. Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.

 

PATENT İNCELEME RAPORLARI | ARNAVUTKÖY PATENT

 

patent inceleme raporları-arnavutköy patent
patent inceleme raporları-arnavutköy patent

Patent başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek başvurusunun incelenmesini TÜRKPATENT’ den talep eder. Başvuru sahibi bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir. İnceleme talebi geri çekilemez.

İnceleme aşaması, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen
adımdır. İnceleme sürecinde buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor patent verilme kararıyla birlikte patent başvuru sahibine bildirilir.

İnceleme sonucu olumsuz ise; yani istemler kısmen veya tamamen patent verilebilirlik şartlarını sağlamıyorsa veya herhangi bir eksiklik içeriyorsa başvuru sahibine bu konuda bildirim yapılır. Bu bildirimde araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak patentin verilememe nedenleri gerekçeleriyle açıklanır ve bunların dayanakları belirtilir. Başvuru sahibinden, her bir bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu bildirimlere karşı görüşlerini sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapması istenir. Söz konusu bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz. Bildirimlere cevap verilmemesi ya da değişiklik yapılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır.

Bildirimlerden sonra yapılan inceleme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde patent verilememe nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

Düzenlenen inceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için Kurum tarafından değişiklik
yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde patentin verilmesine karar verilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Yapılan değişikliğin Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde veya değişikliklerin yapılmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

 

PATENT BELGESİ | ARNAVUTKÖY PATENT

 

patent belgesi-arnavutköy patent
patent belgesi-arnavutköy patent

İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde patent belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi TÜRKPATENT’ e gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

Patent Belge ücreti, belge karar yazısının bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde ödenemeyecekse söz konusu süre içinde, ek süre ücreti de ödenerek 3 aylık ek süre talebinde bulunabilir.

Patent Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve TÜRKPATENT’ e gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır.

Son inceleme raporunda, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olduğu belirtilmişse, başvuru sahibi patent belge ücreti ile birlikte değişen istemleri de göndermelidir.

Bu durumda, Bültende “Belge Yayını” ile birlikte “Değişiklik Yayını” da yapılır. “Belge Yayını” sonrasında, Türk Patent tarafından “Patent Belgesi” düzenlenir ve başvuru sahibi ve/veya Patent vekiline ve/veya Patent Vekil Firmasına gönderilir.

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.575,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.550,00.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir